Adres e-mail: biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.dps.czechowice-dziedzice.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach.

Data publikacji strony internetowej: 20.03.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • z powodu braku spełnienia wymogu 1.4.8 WCAG 2.1.

Opis implementacji: Opis i stopień implementacji WCAG 2.1 dla witryny dps.czechowice-dziedzice.pl

Oświadczenie sporządzono dnia 20.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na witrynie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednocześnie informujemy, że koordynatorem dostępności jest pani Agnieszka Skowrońska, adres e-mail: a.skowronska@dps.czechowice-dziedzice.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 215 81 72. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Domu Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zacisze 28

 • do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od ul. Zacisze 28 i boczne od parkingu. Wejście główne jest dostępne dla wózków, do wejścia bocznego prowadzą schody,
 • możliwy podjazd do budynku,
 • dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym,
 • korytarz w budynku jest dla wszystkich w pełni dostępny, bez żadnych barier architektonicznych,
 • zapewnione są osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób tj. oznaczenia dróg ewakuacyjnych i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 • zapewnione jest osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby (pracownika),
 • przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma recepcji ani portiera,
 • zapewniony jest dostęp do toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 • na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniona komunikacja w formie określonej w tym wniosku
 • brak dostępności tłumacza języka migowego zarówno w formie bezpośredniego kontaktu, jak i zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje
 • brak środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących ( brak pętli indukcyjnych, systemów FM czy urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia)

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

Zmiana stylu RESET
Style Body
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
Wielkość czcionki
Zmień kontrast