Adres e-mail: biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl

Regulamin organizacyjny

REGUALAMIN ORGANIZACYJNY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ “ZŁOTA JESIEŃ”

W CZECHOWICACH – DZIEDZICACH

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1.

 

Dom Pomocy Społecznej “Złota Jesień” w Czechowicach – Dziedzicach, zwany dalej Domem, jest przeznaczony dla osób w wieku podeszłym.

 

§ 2.

 

Dom działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz.1362, ze zm.),

2. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837),

3. Uchwały Nr XVIII/134/99 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej “Złota Jesień” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Hutniczej 8,

4. Statutu Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach – Dziedzicach, przyjętego uchwałą Nr XXIII /198/08 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 1 lipca 2008 r. ze zm.,

5. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego oraz w oparciu o regulaminy i procedury wydane na jego podstawie.

 

Rozdział II

Tryb kierowania i przyjmowania

 

§ 3.

 

1. Mieszkańcami Domu mogą być osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice, zwanej dalej Gminą, wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

2. Do Domu nie może być przyjęta osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej.

3. W przypadku wolnych miejsc do Domu można przyjąć mieszkańców innych gmin, którzy spełniają warunki określone w ust. 1, oraz zostali skierowani przez właściwą gminę.

 

§ 4.

 

1. Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja skierowująca wydana przez kierownika ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowanej osoby.

2. Szczegółowy tryb przyjmowania osób ubiegających się o miejsce w Domu reguluje procedura dotycząca przyjęcia mieszkańca ustalona przez kierownika Domu.

 

Rozdział III

Zakres zadań i poziom świadczonych usług

 

§ 5.

 

Organizacja Domu, zakres zadań i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

 

§ 6.

 

1. Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca Domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestniczenia w nim.

2. Przez pierwsze trzy miesiące po przyjęciu mieszkaniec jest zameldowany w Domu na pobyt czasowy. W tym czasie jest realizowany program adaptacyjny będący podstawą do stworzenia indywidualnego planu wsparcia.

3. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca Domu koordynuje pracownik Domu, zwany pracownikiem pierwszego kontaktu, wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy Domu.

4. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, który funkcjonuje w oparciu o regulamin zespołu.

 

§ 7.

 

1. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu.

2. Dom świadczy usługi :

2.1. w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

• miejsce zamieszkania,

• wyżywienie,

• odzież i obuwie,

• utrzymanie czystości;

2.2. opiekuńcze, polegające na:

• udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

• pielęgnacji,

• niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

2.3. wspomagające, polegające na:

• umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

• podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu,

• umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

• zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,

• stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

• działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca Domu, w miarę jego możliwości,

• pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi Domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,

• zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

• finansowaniu mieszkańcowi Domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

• zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców Domu,

• sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców Domu.

3. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wydawać posiłki dla osób w nim niezamieszkujących, w szczególności dla osób oczekujących na miejsce w Domu.

 

Rozdział IV

Prawa i obowiązki mieszkańców

 

§ 8.

 

Mieszkaniec Domu ma prawo do:

1. godnego, podmiotowego traktowania ze strony personelu,

2. uzyskiwania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i korzystania z nich,

3. uzyskiwania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady funkcjonowania domów pomocy społecznej, zasady współżycia mieszkańców i innych,

4. uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby, zwłaszcza w tworzeniu indywidualnych planów wsparcia,

5. uczestniczenia w pracach samorządu mieszkańców i wyborach do Rady Mieszkańców,

6. posiadania własnych przedmiotów i miejsca do ich przechowywania,

7. korzystania z własnych ubrań,

8. własnej przestrzeni życiowej oraz możliwości indywidualnego jej zagospodarowywania,

9. spożywania posiłków w domowej atmosferze, udziału w tworzeniu jadłospisów i wyboru pory posiłków,

10. udziału w czynnościach związanych z codziennym życiem Domu,

11. aktywnego trybu życia,

12. przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz uzyskiwania z ich strony pielęgnacji i opieki w formie i zakresie uzgodnionym z kierownikiem Domu,

13. przebywania poza Domem po uprzednim zawiadomieniu kierownika Domu,

14. zgłaszania skarg i wniosków do samorządu i kierownika, a jeżeli sposób załatwienia skargi budzi wątpliwości lub skarga dotyczy kierownika Domu, do dyrektora OPS.

 

§ 9.

 

Do obowiązków mieszkańca Domu należy:

1. współdziałanie z personelem w celu zaspokajania swoich podstawowych potrzeb,

2. dbanie, w miarę swoich możliwości, o czystość i higienę osobistą,

3. utrzymywanie porządku wokół siebie, w swoich rzeczach osobistych i wydawanych przez pracowników Domu,

4. przestrzeganie norm i zasad współżycia oraz zarządzeń porządkowych,

5. przyczynianie się do dobrej atmosfery oraz prawidłowego funkcjonowania Domu,

6. dbałość o mienie Domu,

7. przestrzeganie zaleceń wydawanych przez lekarza,

8. ponoszenie opłat za pobyt w Domu.

 

§ 10.

 

1. Mieszkaniec Domu może złożyć do depozytu środki pieniężne oraz przedmioty wartościowe. Depozyty prowadzi kierownik domu zgodnie z przyjętym regulaminem depozytów.

2. Dom nie ponosi odpowiedzialności za posiadane przez mieszkańca pieniądze i rzeczy nie złożone do depozytu.

 

§ 11.

 

1. Mieszkaniec może przebywać okresowo poza Domem, po uprzednim uzgodnieniu czasu nieobecności z kierownikiem Domu.

2. Mieszkaniec Domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w Domu, jeżeli mieszkaniec przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

3. W przypadku samowolnego opuszczenia Domu przez mieszkańca na okres przekraczający 24 godziny, kierownik Domu powiadamia o tym fakcie dyrektora OPS.

4. W czasie przebywania mieszkańca poza Domem, kierownik Domu nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo, zachowanie i ewentualne szkody przez niego wyrządzone.

 

Rozdział V

Organizacja i zarządzanie

 

§ 12.

 

1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Domu, odpowiedzialny za całokształt jego działalności.

2. W czasie nieobecności kierownika jego obowiązki przejmuje upoważniony przez niego pisemnie pracownik Domu.

3. Do obowiązków kierownika m.in. należy:

• wykonywanie decyzji o skierowaniu, umieszczeniu i odpłatności mieszkańców domu,

• pobieranie odpłatności za pobyt w Domu,

• prowadzenie polityki kadrowej (w tym zawieranie umów o pracę) zapewniającej ciągłość funkcjonowania placówki,

• zapewnienie zgodności funkcjonowania placówki z ustawą o pomocy społecznej oraz z innymi przepisami,

• prowadzenie depozytów mieszkańców placówki,

• realizowanie planu finansowego,

• wydawanie zarządzeń, regulaminów, procedur i instrukcji potrzebnych do sprawnego funkcjonowania Domu,

• współpraca z dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz za jego pośrednictwem z kierownikami działów w Ośrodku,

• przedstawianie dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej nie rzadziej niż dwa razy w roku sprawozdania z działalności placówki oraz informacji i wniosków dotyczących jej funkcjonowania.

 

§ 13.

 

1. Dom zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę i umów cywilno-prawnych w zespole terapeutyczno opiekuńczym (pielęgniarki, opiekunki, pokojowi, terapeuci zajęciowi, psycholog, rehabilitant), podległych bezpośrednio kierownikowi Domu.

2. Dom może zatrudniać osoby wykonujące zadania w ramach robót publicznych, prac społecznie– użytecznych i odbywających staże oraz pracujące jako wolontariusze.

3. Dom może prowadzić praktyki zawodowe w oparciu o odrębnie zawierane umów i porozumienia.

 

§ 14.

 

1. Do obowiązków pielęgniarek przede wszystkim należy:

• opieka, karmienie i pielęgnacja mieszkańców Domu,

• dbanie o ich stan zdrowia,

• wykonywanie zaleceń lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów, w ramach ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej.

2. Do obowiązków opiekunów przede wszystkim należy:

• opieka, karmienie i pielęgnacja mieszkańców Domu,

• dbanie o czystość na terenie placówki i w jej otoczeniu.

3. Do obowiązków pokojowych przede wszystkim należy:

• dbanie o czystość na terenie placówki i w jej otoczeniu,

• mycie naczyń po posiłkach,

• dbanie o czystość ubrań i przedmiotów mieszkańców.

4. Do obowiązków terapeutów zajęciowych przede wszystkim należy aktywizowanie mieszkańców.

 

§ 15.

 

1. Nadzór i koordynację nad działalnością Domu sprawuje dyrektor OPS.

2. We wszelkich sprawach Systemu Pomocy Społecznej przed organami Gminy Czechowice – Dziedzice Dom reprezentuje dyrektor OPS.

3. Zadania dotyczące kadr, księgowości, obsługi prawnej, BHP, administracji i zamówień publicznych Domu wykonują pomocniczo odpowiednie komórki organizacyjne OPS w Czechowicach – Dziedzicach.

 

Rozdział VI

Gospodarka finansowa

 

§ 16.

 

1. Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza, obejmujący plan dochodów i wydatków.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 

§ 17.

 

Wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być wprowadzane w trybie właściwym dla jego uchwalenia i przyjęte przez Burmistrza.

Zmiana stylu RESET
Style Body
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
Wielkość czcionki
Zmień kontrast