Adres e-mail: biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl

Statut

STATUT

 Domu Pomocy Społecznej “Złota Jesień” w Czechowicach – Dziedzicach

Rozdział   I

Postanowienia   ogólne

 1. Dom Pomocy Społecznej “Złota Jesień” w Czechowicach – Dziedzicach, zwany dalej „Domem”,  działa   na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także niniejszego statutu oraz regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

 2.Dom jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice.

3.Siedzibą Domu jest miasto Dom ma siedzibę w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Zacisze 28

4.Dom posługuje się nazwą Dom Pomocy Społecznej “Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach.

Rozdział II

Przedmiot działalności podstawowej i dodatkowej

5.

 1. Dom jest domem dla 30 osób w podeszłym wieku, mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice.
 2. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej o umieszczeniu wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.
 3. W miarę posiadanych wolnych miejsc w zakresie zapewnienia całodobowej opieki, Dom może przyjmować osoby z terenu innych gmin, przy zachowaniu pierwszeństwa dla mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice.

6.

 1. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu.
 2. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

7.

Organizacja Domu, zakres zadań i poziom świadczonych usług są określone w regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

 Rozdział III

 Organizacja i zarządzanie

 8.

 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Domu odpowiedzialny za całokształt jego działalności.
 2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Czechowic-Dziedzic.
 3. Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Domu jest Dom.

9.

 1. Do zakresu działania dyrektora Domu należy:
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Domu,
 • wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji celów wynikających ze Statutu i obowiązujących przepisów,
 • wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu.
 1. W przypadku nieobecności dyrektora Domu i na ten czas jego obowiązki przejmuje upoważniony pisemnie przez dyrektora Domu jego pracownik.
 2. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor Domu współpracuje z dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.
 3. Dyrektor Domu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza, jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Domu, mających na celu realizację zadań statutowych Domu wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

10. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Burmistrz Czechowic-Dziedzic

11.

 1. Obsługę Domu: księgową, prawną, administracyjną, kadrową, techniczno-gospodarczą, w zakresie BHP oraz transportu wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, na podstawie odrębnej uchwały dotyczącej wspólnej obsługi.
 2. Szczegółowy zakres obsługi, o której mowa w pkt. 1. określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

 Rozdział  V

 Gospodarka finansowa

 12.

 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
 2. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.
 4. Dom może gromadzić na wyodrębnionym rachunku dochody pochodzące ze spadków i darowizn dokonanych w formie pieniężnej oraz odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie.
 5. Dochody Domu wraz z odsetkami mogą być przeznaczone na:
 6. sfinansowanie wydatków bieżących,
 7. cele wskazane przez darczyńcę,
 8. remont lub odtworzenie mienia w przypadku odszkodowań.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

15.

Zmian w Statucie dokonuje się w trybie jego nadania.

Zmiana stylu RESET
Style Body
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
Wielkość czcionki
Zmień kontrast