Adres e-mail: biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl

Regulamin mieszkańców

Regulamin   Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

w Czechowicach – Dziedzicach

 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. , Statutu Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach – Dziedzicach (Uchwała Nr XXIII/198/08 Rady Miejskiej z dnia 01. lipca 2008 r. ze zm.) oraz Regulaminu Organizacyjnego  Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach – Dziedzicach (Zarządzenie Nr 153/11 Burmistrza Czechowic – Dziedzic z dnia 28 września 2011 r.).

 2. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach – Dziedzicach, organizację życia w Domu oraz konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

 3. 

 1. Wszyscy mieszkańcy Domu są równi i mają jednakowe prawa i obowiązki określone w tym Regulaminie; żaden z mieszkańców Domu nie może być gorzej traktowany, ani przez personel, ani przez innych mieszkańców z powodu ubóstwa, przekonań religijnych, pochodzenia społecznego, choroby, niepełnosprawności;
 2. Mieszkańcy Domu powinni tworzyć wspólnotę rodzinną, w której obowiązuje wzajemny szacunek, poważanie i troska o wspólne sprawy mieszkańców, a w ramach tej wspólnoty każdy ma prawo do zachowania swojej intymności i wybrania własnego sposobu życia nie naruszając praw pozostałych mieszkańców;
 3. Korzystając ze swoich praw, mieszkaniec nie może naruszać praw innych mieszkańców;

4. Zasady współżycia społecznego

 1. Podstawą we współżyciu mieszkańców Domu jest kulturalne zachowanie, unikanie wulgarnych słów, wzajemne wspieranie się mieszkańców, okazywanie szacunku i nie obrażanie innych współmieszkańców. Pożądane jest zachowanie spokojne, bez krzyków oraz przestrzeganie ciszy nocnej.
 2. Wartości ważne dla mieszkańców: wzajemna tolerancja, życzliwość, uczynność, wdzięczność, równość, otwartość oraz współpraca w rozwiązywaniu konfliktów.
 3. Niedopuszczalne jest spożywanie alkoholu w ilościach powodujących doprowadzanie się do stanu wskazującego na nadużycie alkoholu. Spożywanie alkoholu w żadnym wypadku nie może zakłócać spokoju innych mieszkańców, dezorganizować pracy personelu, ani też powodować zanieczyszczenia siebie i otoczenia.

5. Prawa mieszkańca

Mieszkańcy Domu mają prawo:

 1. do poszanowania godności osobistej, intymności:
 • do życzliwego i troskliwego przyjęcia w Domu, szczególnej opieki z uwagi na fakt, że okres adaptacji w nowym środowisku może być trudny,
 • do pokoju mieszkalnego, który jest pomieszczeniem prywatnym zamieszkujących w nim osób, mieszkaniec posiada klucz, a klucz zapasowy znajduje się w dyżurce pielęgniarek w zamkniętej szafie; samowolna wymiana zamka w drzwiach pokoju jest niedozwolona;
 • do prywatności rozumianej przez możliwość wejścia do pokoju innych osób tylko za przyzwoleniem jego mieszkańców albo w przypadkach szczególnie uzasadnionych (np..: bezpieczeństwem mieszkańców, utrzymaniem czystości); określonych w przepisach szczegółowych – procedura sprzątania, dezynfekcji;
 • w przypadku konieczności udzielenia pomocy w nagłych przypadkach mieszkańcy nie powinni zamykać pokoju na klucz, kiedy kładą się do snu, a w przypadku zamknięcia drzwi koniecznie muszą wyjmować klucz z zamka; osoby chorujące w żadnym wypadku nie mogą zamykać drzwi na klucz;
 • do przyjmowania odwiedzających w dowolnych porach, poza godzinami ciszy nocnej i prowadzić z nimi rozmowy bez świadków; osoby odwiedzające powinny wpisać się do zeszytu wyłożonego w dostępnym miejscu w Domu, podając swoje dane personalne, wskazując kogo odwiedzają oraz  wyrazić zgodę na ewentualne wylegitymowanie; osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wejścia na teren Domu; odwiedzający spoza terenu Czechowic-Dziedzic mogą skorzystać z pokoju gościnnego po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem Domu;
 • do tajemnicy prywatnej korespondencji i niekontrolowanych rozmów telefonicznych;
 • do intymności podczas przeprowadzania badań lekarskich i zabiegów pielęgnacyjnych;
  1. swobodnego dysponowania swoją własnością:
 • swobodnego dysponowania własnymi środkami finansowym: do posiadania własnego konta bankowego, lub przechowywania pieniędzy i/lub przedmiotów wartościowych w depozycie u pracownika Domu;
 • jeśli pieniądze są zdeponowane u pracownika Domu mieszkańcy mają możliwość swobodnego dysponowania nimi i wglądu do prowadzonych rozliczeń, zgodnie z procedurą prowadzenia depozytów;
 • do możliwości posiadania w swoim pokoju własnych przedmiotów, pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernego zagęszczenia powierzchni mieszkalnej;
 • sporządzenia testamentu u notariusza lub oświadczenia swojej ostatniej woli w obecności dwóch świadków;
 • osobom dementywnym i samotnym ustanawia się opiekuna prawnego, który dysponuje ich majątkiem;
 1. do wolności i poczucia bezpieczeństwa:
 • mieszkaniec ma prawo do swobodnego poruszania się po Domu i poza Domem, po uprzednim zawiadomieniu personelu o tym zamiarze; ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, możliwość samodzielnego wyjścia z Domu uzależniona jest od stanu zdrowia mieszkańca, potwierdzonego przez lekarza;
 • przebywający w Domu mają możliwość korzystania z telefonu na koszt placówki;
 • w każdym pokoju zainstalowana jest sygnalizacja przyzywowa;
  1. do informacji:
 • każdy mieszkaniec ma prawo do uzyskania informacji o swoich prawach przy przyjęciu do Domu; a w trakcie pobytu do możliwości wglądu do Regulaminu Mieszkańców  w każdym czasie,
 • podczas pobytu mieszkańcy mają prawo do informacji o stanie swojego zdrowia, aplikowanych lekach i działaniach tych leków;
 • mają prawo wglądu w całą dokumentację, która ich dotyczy;
 • dla przebywających w Domu dostępna jest codzienna prasa, radio, telewizja i książki;
 • mieszkańcy mają możliwość utrzymywania kontaktów ze społecznością lokalną, w której znajduje się Dom;
  1. do zrzeszania się w samorządzie mieszkańców; Rada Mieszkańców pełni rolę rozjemcy w sporach, pośredniczy w załatwianiu spraw między mieszkańcami a personelem Domu, wpływa na organizację życia kulturalnego, planowanie wycieczek i in.;
  2. do korzystania ze swoich praw obywatelskich w zakresie brania udziału w wyborach;
  3. do wolności wyznania: każdy mieszkaniec ma prawo do swobodnego praktykowania swojej religii;
  4. do korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom: opiekuńczych, pielęgnacyjnych, i wspomagających polegających na :
 • dobrowolnym udziale w terapii zajęciowej,
 • korzystaniu z porad i konsultacji udzielanych przez psychologa, pracownika socjalnego, terapeuty;
 • podnoszeniu sprawności i aktywności,
 • uczestniczeniu w uroczystościach okolicznościowych, imprezach kulturalnych i rozrywkowych;
 • zaspokojeniu potrzeb bytowych (miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia, utrzymania czystości)
 • korzystaniu ze wsparcia przy dokonywaniu zakupów z własnych środków na swój prywatny użytek;
 • udziału w opracowywaniu i realizowaniu Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca, jeżeli ten udział jest możliwy za względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca;
 • wskazania pracownika pierwszego kontaktu, który będzie koordynował Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca.
 1. Każdy mieszkaniec ma możliwość składania skarg dotyczących personelu, współmieszkańców lub warunków pobytu, ustnie do dyrektora Domu lub pisemnie do książki skarg i wniosków znajdującej się na tablicy informacyjnej.
 2. Mieszkaniec ma prawo do wniesienia skargi na postępowanie dyrektora Domu do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

6. Samorząd

 1. Organem samorządu mieszkańców Domu jest Rada Mieszkańców, powoływana spośród mieszkańców w wyborach jawnych, bezpośrednich, na ogólnym zebraniu mieszkańców, w liczbie 4 członków;
 2. Rada Mieszkańców ma prawo występowania do dyrektora Domu z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Domu oraz do pełnej informacji o podjętych ustaleniach;
 3. Do zadań Rady Mieszkańców należy:
 • reprezentowanie wszystkich mieszkańców wobec kierownictwa Domu we wszystkich sprawach dotyczących mieszkańców,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorem Domu,
 • rozpatrywanie wspólnie z dyrektorem Domu wszystkich spraw naruszenia przepisów i zasad współżycia społecznego przez mieszkańców Domu,
 • podtrzymywanie właściwych form współdziałania z personelem Domu zapewniającego realizowanie praw mieszkańców,
 • zgłaszanie wniosków i współpraca w sprawach zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
 • wybór przedstawiciela mieszkańców, który przekazuje firmom cateringowym (za pośrednictwem pracownika Domu) propozycje mieszkańców dotyczące jadłospisu na kolejne dni;
 • prowadzenie wśród mieszkańców działań na rzecz stwarzania właściwych stosunków międzyludzkich między współmieszkańcami;

 7. Obowiązki mieszkańca

Mieszkaniec Domu ma obowiązek:

 1. przestrzegania praw innych mieszkańców;
 2. kulturalnego zachowywania się i szanowania praw współmieszkańców oraz personelu;
 3. przestrzegania zasad współżycia społecznego i przepisów niniejszego Regulaminu;
 4. poinformowania dyżurnej pielęgniarki o zamiarze opuszczenia placówki i wpisania wyjścia do zeszytu znajdującego się w dyżurce; mieszkaniec ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, postępowanie oraz ewentualne szkody spowodowane podczas nieobecności w Domu;
 5. dbania o czystość, higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, a jeżeli sam nie jest w stanie wykonać niezbędnych zabiegów higienicznych, powinien skorzystać z proponowanych mu form pomocy;
 6. utrzymywania porządku i dbania o czystość własnego miejsca zamieszkania;
 7. dbania o mienie Domu, (o wyposażenie pokoi, pracowni, sprzętu terapeutycznego i rehabilitacyjnego) oraz powiadamiania o wystąpieniu awarii wyposażenia;
 8. oszczędnie używać energii elektrycznej, gazu, wody, środków czystości;
 9. pokryć koszty napraw szkód, które wyrządził z własnej winy Domowi, innemu mieszkańcowi lub personelowi;
 10. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w szczególności palenia papierosów jedynie w przeznaczonej do tego celu palarni;
 11. przestrzegania ciszy nocnej, w godzinach 2200 – 600;
 12. wyrażania zgody na przeprowadzanie i aktualizowanie wywiadu środowiskowego;
 13. terminowego wnoszenia odpłatności za pobyt w Domu, zgodnej z otrzymaną decyzją, do kasy Domu lub na rachunek bankowy; mieszkaniec nie ponosi opłat za okres nieobecności nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym;
 14. poinformowania pracownika socjalnego lub dyrektora Domu o każdej zmianie w sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą przyznanych świadczeń;
 15. współpracy z personelem w miarę swojej fizycznej i psychicznej sprawności, w tym współdziałania w realizacji indywidualnego planu wsparcia opracowanego z udziałem mieszkańca, jeżeli udział ten był możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca;

 8. Organizacja życia w Domu

 1. Zasady postępowania przed, w trakcie przyjęcia mieszkańca do Domu oraz przez pierwszych 6 miesięcy pobytu, określa procedura postępowania podczas przyjmowania mieszkańca do Domu.
 2. Plan zajęć, godziny pracy pracownika socjalnego oraz godziny przyjęć dyrektora Domu są udostępnione mieszkańcom na tablicy ogłoszeń.
 3. Organizacja życia codziennego mieszkańców jest ustalana przez dyrektora Domu w porozumieniu z Radą Mieszkańców.
 4. Dom zapewnia całodzienne wyżywienie. Posiłki podawane są w następujących porach:

śniadanie              –               730 –   930           

obiad                    –            1200 – 1400            podwieczorek       –            1500 – 1600

kolacja                  –             1800 – 2000

 1. Na wniosek większości mieszkańców pory posiłków mogą być zmienione. Indywidualnie można otrzymywać posiłki w innych porach, a spożywać je w swoim pokoju. Dom zapewnia stały dostęp do podstawowych produktów spożywczych oraz napoi.
 2. W ramach posiłków dostępne są dania w wersji podstawowej i dietetycznej, podawanej zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Zgłaszanie zastrzeżeń co do jakości posiłków odbywa się wyłącznie w trakcie ich spożywania. Zastrzeżenia zgłasza się bezpośrednio pracownikowi odpowiedzialnemu za kontakty z firmami cateringowymi, a przy kolacji, w dni wolne od pracy i podczas nieobecności w/w pracownika, uwagi należy zgłaszać do dyżurującej pielęgniarki, która wszelkie uwagi dotyczące jakości posiłków odnotowuje w zeszycie uwag.
 4. Mieszkaniec otrzymuje do własnego użytku środki i przedmioty utrzymania higieny osobistej (mydło, szampon, papier toaletowy).
 5. Dom zapewnia posiadanie przez mieszkańca własnej odzieży. W zależności od bieżących potrzeb, w ramach posiadanych środków Dom sukcesywnie uzupełnia odzież mieszkańca, którą zakupuje ze środków własnych lub ze środków mieszkańca.
 6. Mieszkaniec korzysta z usług Domu w zakresie prania i prasowania bielizny osobistej i odzieży, sprzątania (w zakresie wynikającym z indywidualnych uzgodnień dotyczących porządków), przy przewozie do lekarza specjalisty i innych wynikających z potrzeb mieszkańców stosownie do możliwości Domu.
 7. W zakresie opieki medycznej każdy mieszkaniec ma zapewniony kontakt z lekarzem rodzinnym, w razie potrzeby ze specjalistą – po skierowaniu przez lekarza rodzinnego.
 8. Odpłatność za leki stosowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Dom nie ponosi odpowiedzialności za środki pieniężne oraz przedmioty wartościowe, które nie zostały złożone do depozytu.
 10. Dom zapewnia godne umieranie i godny pochówek według obrządku religii wyznawanej przez zmarłego mieszkańca.
 11. W sytuacjach tego wymagających dyrektor Domu może wydać zarządzenia czasowo lub trwale zmieniające organizację życia Domu.

9. 

 1. Mieszkaniec nieprzestrzegający zasad niniejszego regulaminu może ponieść konsekwencje w postaci:
 • ustnego upomnienia dyrektora Domu,
 • ustnej nagany udzielonej w obecności współmieszkańców,
 • pisemnej nagany,
 • powiadomienia o zaistniałej sytuacji dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.
 1. W przypadku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych świadczeń lub innych wykroczeń wymienionych w art. 11 ustawy o pomocy społecznej konsekwencją może być uchylenie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.

10.   

 1. Mieszkaniec zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisania oświadczenia wyrażającego zgodę na stosowanie się do jego zasad.
 2. Regulamin zostaje wprowadzony Zarządzeniem dyrektora Domu, po przeprowadzeniu konsultacji z samorządem mieszkańców.
 3. Wszelkie zmiany regulaminu mogą być wprowadzone w trybie jego nadania.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Zmiana stylu RESET
Style Body
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
Wielkość czcionki
Zmień kontrast