Adres e-mail: biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl

Zasady przyjęcia

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach – Dziedzicach

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach – Dziedzicach jest placówką gminną, przeznaczoną dla osób w wieku podeszłym. Mieszkańcem Domu może zostać osoba, która:

  1. jest mieszkańcem miasta Czechowice – Dziedzice lub sołectw Bronów, Ligota i Zabrzeg,
  2. jest osobą w wieku podeszłym (przekroczony wiek emerytalny),
  3. wymaga pomocy osób trzecich, której nie można jej zapewnić w dotychczasowym środowisku,
  4. nie wymaga wzmożonej opieki medycznej, o czym zaświadcza lekarz.

Osoby spoza Czechowic – Dziedzic mogą być przyjęte gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami i nie ma osób z gminy starających się o przyjęcie. Przyjęcie osoby z innej gminy musi być poprzedzone uzgodnieniami pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej w gminie, z której pochodzi osoba, a OPS w Czechowicach – Dziedzicach.
Osoby ubezwłasnowolnione mogą być przyjęte za zgodą sądu.

Wniosek o przyjęcie do Domu może złożyć dowolna osoba w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach – Dziedzicach przy ulicy Kolejowej 37. Złożenie wniosku rozpoczyna procedurę kompletowania dokumentacji potrzebnej do przyjęcia do placówki (w tym konieczna jest zgoda przyszłego mieszkańca na pobyt w placówce i ponoszenie odpłatności) i kończy się wydaniem decyzji odmownej lub skierowującej do placówki.

Jeżeli decyzja jest pozytywna kierownik Domu umawia się z przyszłym mieszkańcem, omawia warunki pobytu i ustala termin przyjęcia. Przed tym terminem OPS wydaje decyzję dotyczącą umieszczenia w Domu.

Po przyjęciu do placówki pracownik socjalny Domu przeprowadza wywiad na podstawie którego wydawana jest decyzja o odpłatności za pobyt w placówce. Mieszkaniec wnosi odpłatność do wysokości 70 % swoich dochodów netto.  Jeżeli odpłatność mieszkańca i rodziny nie pokrywa pełnego kosztu miejsca resztę dopłaca gmina, z której pochodzi mieszkaniec.

Zmiana stylu RESET
Style Body
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
Wielkość czcionki
Zmień kontrast